W dniu 23 lipca 2021 r. odbyło się coroczne statutowe Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej.

 

W ślad za słowem Prezesa Adama Łąckiego wyrażonym w sprawozdaniu z działalności TMZK w roku 2020:

Dziękujemy członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej za każdą aktywność tworzącą wydarzenia TMZK.

Dziękujemy członkom Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej, którzy angażują się w nasze prace i tym którzy to planują w przyszłości.

Dziękujemy wszystkim, którzy zapłacili składki członkowskie i prosimy o wpłatę wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie zrobili.

Dziękujemy wszystkim, którzy wpłacili dla TMZK 1% swoich podatków.

 

Jednocześnie informujemy, iż wobec rezygnacji z członkostwa w Zarządzie TMZK Pani Urszuli Madetko w jej miejsce Walne Zebranie wybrało jako Członka Zarządu Panią Małgorzatę Zawadzką.

Pani Urszuli Madetko serdecznie dziękujemy za pracę w Zarządzie i wyrażamy przekonanie, iż nadal pozostanie aktywnym Członkiem TMZK.

 

Jednocześnie Pani Małgorzata Zawadzka uchwałą Zarządu TMZK wybrana została Sekretarzem TMZK w miejsce ustępującej Pani Doroty Strug.

 

Pani Dorota Strug nadal pozostaje aktywnym Członkiem Zarządu TMZK, której serdecznie dziękujemy za zaangażowane w prowadzenie księgowości i finansów TMZK wraz ze Skarbnikiem Lechem Włodarczykiem.

 

 

 

Sprawozdanie  Prezesa z działalności Zarządu TMZK za rok 2020

W 2020 roku, roku w którym zaczęła się pandemia właściwie zamarło życie w naszym kraju.

Dlatego wszelka działalność w tym organizacji samorządowych została zawieszona bądź znacznie ograniczona.

Jednak TMZK tradycyjnie mocno zaznaczyło swoje istnienie następującymi ważnymi inicjatywami;

1.

7 marca 2020 roku Polsko- Czeski Dzień Kobiet pod tytułem „Kobieta bez granic”.

TMZK udało się jeszcze przed korona-wirusem zorganizować imprezę która przeszła do historii .

Blisko pół tysiąca uczestników z delegacją Czech z burmistrzem Janem Birke z Nachodu

przeżyli ciekawe wydarzenie które uświetnili zaproszeni artyści Gabi Gold z Czech i  Tadeusz Drozda z Polski.

Tutaj chciałem podziękować najbardziej zaangażowanym członkom TMZK, który pracowali społecznie występując w różnych rolach.

Dzisiaj po roku po imprezie, przy okazji podsumowania 2020 roku szczególnie należy podziękować Bartkowi Kolmanowi, Brygidzie Morawskiej, Iwonie Wilczkiewicz, Kamilowi Kudowi, Tomaszowi Łeśko, Marcinowi Kałuży, Magdzie Mioduckiej, Monice Różańskiej, Tomkowi Chromińskiemu i Robertowi Majcherowi oraz wielu innym pracującym przy organizacji imprezy, jak Małgorzacie Zawadzkiej, Dorocie Strug i Leszkowi Włodarczykowi.

Dziękujemy także naszym partnerom z KOK za pomoc i współpracę.

Prawdopodobnie była to największa impreza tego typu w Polsce przed korona-wirusem.

Wydarzenie można obejrzeć w relacjach TV Kłodzko i TV Sudety, na You Tubie oraz Facebooku i na stronie internetowej TMZK

2.

12.09.2020 roku Specjalna wycieczka odkrywczo-edukacyjna TMZK na Trójmorski Wierch k. Międzylesia, z odkryciem dla turystów głównego źródła Nysy Kłodzkiej.

Inicjatorem tego przedsięwzięcia był członek zarządu TMZK charyzmatyczny przewodnik sudecki Leszek Majewski z żoną Romaną a organizacyjnie zadanie bardzo sprawnie poprowadziła Monika Różańska za co Im bardzo dziękuję.

Przedsięwzięcie było bardzo pożyteczne ponieważ w trakcie wycieczki zostało oznaczone źródło Nysy Kłodzkiej i ochrzczone nazwą „ Szczodre”. Nadleśnictwo Międzylesie i Lądek - Zdrój bardzo aktywnie włączyło się w działania i oficjalnie udostępniło źródło „ Szczodre” turystom.

Ta inicjatywa rozszerzyła spektrum działalności TMZK o dziedzinę geografii. Ten poszerzony o geografię, wachlarz aktywności Towarzystwa w dziedzinie wydawniczej, odkrywania historii, organizacji wydarzeń kultury oraz ważnych inicjatyw społecznych pozytywnie nas wyróżnia spośród podobnych organizacji regionalnych.

Promocja Ziemi Kłodzkiej poprzez oryginalne inicjatywy jest misją TMZK, które wykorzystuje pasję, fantazję, pomysłowość i społeczną pracę swoich członków.

Należy podkreślić, że efekty naszej społecznej pracy pasjonatów w 2020 roku nie byłyby możliwe, gdyby nie życzliwi partnerzy a wśród nich wszystkie media z TV Kłodzko Piotra Kramnika, TV Sudecka z Jarosławem Wroną, wszystkie Regionalne Portale i Gazety oraz fotoreporterzy, na czele z Mieczysławem Krombachem i Zygmuntem Byrskim.  

Poza w/w wydarzeniami w tym roku pandemii TMZK jeszcze przed koronawirusem uczestniczyło aktywnie w różnych wydarzeniach i między innymi prowadziło wiele działań zdalnych, których dokończenie miało nastąpić po ustaniu pandemii np;

       Przygotowania do organizacji dużej imprezy dla potomków Kresowiaków pt. „ Echa Kresów” /realizacja planowana w X br./

       Przygotowanie kolejnego wydania Rocznika Ziemi Kłodzkiej /realizacja planowana w XI br./

       Udział przedstawicieli TMZK 12.01.2020 roku we wspaniałej Akcji Jerzego Owsiaka w licytacji Orkiestry Świątecznej Pomocy w KOK Kłodzko z przekazaniem darów na licytację.

       31.01. 2020 roku nominacja TMZK do Nagrody Róży Kłodzkiej 2019 oraz uzyskanie głównych nagród przez członków TMZK Ireny Klimaszewskiej w kategorii Osobowość Roku i przez prezesa Adama Łąckiego w kategorii Społecznik między innymi za  „burzliwy rozwój Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej” a także otrzymanie „ Odznaki Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.

       Znaczący udział TMZK z dwoma spektakularnymi występami członków na czele z Brygidą Morawską oraz Adamem Łąckim, w wielkiej promocyjnej imprezie „ Biała Kolacja w Kłodzku ”, 19 sierpnia 2020 roku.

       Przygotowanie i druk oryginalnego znaczka promocyjnego  w postaci  naklejki na samochody, zgodnie z propozycją Leszka Majewskiego czego mu gratuluję i za co dziękuję /realizacja nastąpiła w IV br./

       Przygotowanie do realizacji projektu „Mobilnej Miniatury Ziemi Kłodzkiej” z wykorzystaniem hologramów /realizacja planowana 2021/2022 r./

       Zaktualizowanie i zmodyfikowanie strony internetowej TMZK za co dziękuję Katarzynie Mironiak /realizacja nastąpiła w br./

       Kontynuacja, po 2-letniej przerwie, Kroniki TMZK, czego podjęła się Małgorzata Zawadzka za co bardzo dziękuję /praca w trakcie aktualizacji przez Małgorzatę Zawadzką/

Przedstawione inicjatywy mają swoją kontynuacje i realizacje w roku 2021/2022, ale zostały przygotowane w roku 2020.

W dziedzinie finansowej TMZK utrzymuje stabilną sytuację bezpiecznie pokrywając wydatki z własnych przychodów, co obrazuje szczegółowo Sprawozdanie finansowe skarbnika Leszka Włodarczyka  i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Karoliny Jaśkiewicz.

W tym miejscu dziękuję skarbnikowi Leszkowi Włodarczykowi i Dorocie Strug za tak zaangażowane prowadzenie księgowości i finansów Towarzystwa co wymaga dużo pracy społecznej bez żadnych gratyfikacji.

Dziękuję członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej, z moim zastępcą Ignacym Einhornem, którzy uczestniczyli w posiedzeniach raz na kwartał i dziękuję za każdą aktywność tworzącą wydarzenia TMZK.

Dziękuję członkom Towarzystwa, którzy angażują się w nasze prace i tym którzy to planują w przyszłości.

Dziękuję wszystkim, którzy zapłacili składki członkowskie i proszę wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie zrobili.

Dziękuję wszystkim, którzy wpłacili na TMZK 1% swoich podatków.

Składki i 1% podatków, muszą budować Finanse TMZK niezależnie od moich usilnych starań jako prezesa o  darowizny i wpłaty partnerów i sympatyków.

Dlatego w imieniu Towarzystwa wyrażam swoją wdzięczność wszystkim Darczyńcom, których usatysfakcjonujemy zapraszając Ich na przyszłoroczny Jubileusz 75-lecia .

Jestem przekonany, że razem kontynuując dzieło naszych poprzedników, tworzymy szanowaną markę Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej, które liczy się nie tylko lokalnie ale w województwie dolnośląskim a nawet kraju.

W poczuciu wspólnej samorealizacji i wspólnego tworzenia różnych wartości oraz wzmacniania promocji Ziemi Kłodzkiej mam satysfakcję z mojej pracy społecznej, która przy takiej dynamice zadań, które sobie stawiamy, wymaga pracy w wymiarze 1,5 etatu.

Zwracam się o udzielenie absolutorium dla Zarządu TMZK za 2020 r. i przyjęcie sprawozdań finansowych.

Życzę zdrowia i powodzenia oraz jak najwięcej radości z działalności  w TMZK

  Adam Łącki – prezes TMZK 

 

 

 

 Zaproszenie

w imieniu Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej

zwołuję i zapraszam na Walne Zebranie TMZK w 2021 roku

Termin zebrania:

  23 lipca 2021 r.  (piątek)

- godz. 1700  I termin

- godz. 1720  II termin

  Miejsce Zebrania:

  Kłodzki Ośrodek Kultury

  Plac Władysława Jagiełły 1 w Kłodzku

  sala kameralna I piętro

 

Jednocześnie wcześniej, w biurze na II piętrze na godz. 1600 zwołuję posiedzenie Zarządu TMZK.

 

Porządek Walnego Zebrania Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej:

1.     Otwarcie zebrania przez Prezesa TMZK.

2.     Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza

3.     Przyjęcie porządku zebrania

4.     Przyjęcie Regulaminu Zebrania

5.     Wybór Komisji uchwał i wniosków /2 członków/

6.     Sprawozdanie Prezesa TMZK z działalności TMZK za 2020 rok

7.     Sprawozdanie Skarbnika z działalności finansowej TMZK z omówieniem bilansu

8.     Sprawozdanie Komisji rewizyjnej z oceny działalności organizacyjno -  finansowej TMZK 

9.     DYSKUSJA

10.  PRZERWA

11.  Przeprowadzenie głosowania i podjęcie Uchwały w sprawie:

a)     przyjęcia bilansu TMZK za 2020 rok

b)     udzielenia absolutorium Zarządowi 

12.  DYSKUSJA cd.

13.  Przyjęcie uchwał i wniosków z dyskusji przez Komisję

14.  Zamknięcie Zebrania

 

Z uszanowaniem w imieniu Zarządu                                                     

Prezes Towarzystwa Miłośników

Ziemi Kłodzkiej Adam Łącki

 

Jednocześnie przypominam i uprzejmie proszę o uregulowanie zaległych składek u Skarbnika przed lub w dniu Zebrania  (kontakt tel. do skarbnika Lecha Włodarczyka tel. 601 555 653) lub na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Kłodzku numer 87 9523 0001 0000 3519 2000 0005.

 

 

 


 

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej na kłodzkim Skwerze kultury bezpłatnie rozdało zmotoryzowanym naklejki z hasłem „Kocham Ziemię Kłodzką”. Jak zaznaczają organizatorzy to przede wszystkim forma promocji naszego wyjątkowego regionu.

Uczestnicy wydarzenia potwierdzają, że to bardzo dobry pomysł. W akcję włączyło się miasto, które wspierając Towarzystwo zakupiło ponad 100 nalepek. Nie zabrakło też quizów i wspólnego tańca. Wszystkich chętnych zapraszamy do zakupu naklejek za niewielką kwotę bezpośrednio w TMZK.

 

http://dkl24.pl/pl/10566/60/c/tmzk-wydalo-promocyjna-plakietke-.html?fbclid=IwAR38SO3Lh6XpJ8Y9afBtmNIntV2iWED54p3B8K_uzRqLoGJ6L4B6sPpFFyo

https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/109109/Oklejeni-kierowcy-maja-promowac-Klodzko?fbclid=IwAR3yu3v2qATLSqvVgyNe2ri_hoBcUpVTdnfrudcy0s_eRUIUx38bZdT7OVc

http://24klodzko.pl/towarzystwo-milosnikow-ziemi-klodzkiej-promowalo-naklejke-kocham-ziemie-klodzka/?fbclid=IwAR2Q1YLVrljQzJT1GMeQhYeIkQK8D1VpCAlgZz1eRYi9fNdFkHxAAWMjxQE

Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku wraz z TvK i mieszkańcami Kłodzka zrealizowało teledysk do piosenki Jerusalema - taniec jej towarzyszący stał się symbolem łączności świata w pandemii.