Zaproszenie

 

W imieniu Zarządu TMZK zwołuję i zapraszam na

Walne Zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej w 2020 r.

 

Czas: 24 czerwca 2020 r. /środa/ godz. 16.30 w I terminie

i godz. 17.00 w II terminie

 

Miejsce Zebrania:  Kłodzki Ośrodek Kultury , Plac  Jagiełły 1 w Kłodzku – sala Kawiarni /parter/

 

Poniżej przekazuję projekt porządku zebrania i szczególnie proszę o uregulowanie zaległych  składek u skarbnika przed lub w dniu Zebrania.

/kontakt do skarbnika Lecha Włodarczyka tel. 601 555 653/

 

Niezbędne informacje na stronie internetowej: www.tmzk.eu

 

Porządek Walnego Zebrania Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej 24 czerwca 2020 r. w KOK  w Kłodzku:

 

1.     Otwarcie zebrania przez prezesa TMZK.

2.     Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza

3.     Przyjęcie porządku zebrania

4.     Przyjęcie  Regulaminu Zebrania

5.     Wybór komisji mandatowo - skrutacyjnej /3 członków/

6.     Wybór komisji uchwał i wniosków /2 członków/

7.     Sprawozdanie Prezesa TMZK z działalności TMZK za 2019 r 

8.     Sprawozdanie Skarbnika z działalności finansowej TMZK z omówieniem bilansu  

9.     Sprawozdanie Komisji rewizyjnej z oceny działalności organizacyjno - finansowej TMZK

10.  DYSKUSJA

11.  PRZERWA

12.  Przeprowadzenie głosowania i podjęcie Uchwał w sprawie przyjęcia:

bilansu TMZK za 2019 rok  i udzielenia absolutorium Zarządowi   /Uchwała nr 1, 2/

13.  DYSKUSJA cd.

14.  Przyjęcie uchwał i wniosków z dyskusji przez Komisję

/Uchwała nr 3/

15.  Zamknięcie Zebrania

 

Uwaga! W związku z trwającym stanem epidemii przypominam o obowiązku zakrywania ust i nosa  podczas Zebrania maseczkami ochronnymi.                                  

 

Z uszanowaniem

w imieniu Zarządu

Prezes Towarzystwa Miłośników

Ziemi Kłodzkiej

Adam Łącki