Zaproszenie 

 

W imieniu Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej

zwołuję i zapraszam na Walne Zebranie w 2022 roku

 

  Termin zebrania:

  10 czerwca 2022 r. (piątek)

- godz. 1700  I termin

- godz. 1720  II termin

  Miejsce Zebrania:

  Centrum Aktywności Lokalnej (CAL)

  ul. Waleriana Łukasińskiego 43, Kłodzko

  sala 205, I piętro

 

Porządek Walnego Zebrania Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej:

1.          Otwarcie zebrania przez Prezesa TMZK.

2.          Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza

3.          Przyjęcie porządku zebrania

4.          Przyjęcie Regulaminu Zebrania

5.          Wybór Komisji uchwał i wniosków /2 członków/

6.          Sprawozdanie Prezesa TMZK z działalności TMZK za 2021 rok

7.          Sprawozdanie Skarbnika z działalności finansowej TMZK z omówieniem bilansu.

8.          Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z oceny działalności organizacyjno -  finansowej TMZK

9.          SPRAWY RÓŻNE I DYSKUSJA

10.      Przeprowadzenie głosowania i podjęcie Uchwał w sprawie:

a)          przyjęcia sprawozdania Zarządu TMZK za rok 2021;

b)          przyjęcia sprawozdania finansowego / budżetu TMZK za 2021 rok;

c)          udzielenia absolutorium Zarządowi.

11.      DYSKUSJA cd.

12.      Przyjęcie wniosków zgłoszonych do Komisji i podjęcie uchwały.

13.      Zamknięcie Zebrania

 

Z uszanowaniem w imieniu Zarządu Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej Adam Łącki

 

Jednocześnie przypominam i uprzejmie proszę o uregulowanie zaległych i bieżących składek u Skarbnika przed lub w dniu Zebrania 

lub na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Kłodzku numer 87 9523 0001 0000 3519 2000 0005.