W imieniu Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej zwołuję i zapraszam na Walne Zebranie w 2022 roku

 

Termin zebrania: 10 czerwca 2022 r.

Godz. 17.00 - I termin

Godz. 17.20 - II termin

 

Miejsce Zebrania:

Centrum Aktywności Lokalnej (CAL)

ul. Waleriana Łukasińskiego 43, Kłodzko

sala 205, I piętro

 

Porządek Walnego Zebrania Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej:

 

1. Otwarcie zebrania przez Prezesa TMZK.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza

3. Przyjęcie porządku zebrania

4. Przyjęcie Regulaminu Zebrania

5. Wybór Komisji uchwał i wniosków /2 członków/

6. Sprawozdanie Prezesa TMZK z działalności TMZK za 2021 rok

7. Sprawozdanie Skarbnika z działalności finansowej TMZK z omówieniem bilansu.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z oceny działalności organizacyjno -  finansowej TMZK

9. SPRAWY RÓŻNE I DYSKUSJA

10. Przeprowadzenie głosowania i podjęcie Uchwał w sprawie:

a) przyjęcia sprawozdania Zarządu TMZK za rok 2021;

b) przyjęcia sprawozdania finansowego / budżetu TMZK za 2021 rok;

c) udzielenia absolutorium Zarządowi.

11. DYSKUSJA cd.

12. Przyjęcie wniosków zgłoszonych do Komisji i podjęcie uchwały.

13. Zamknięcie Zebrania

 

 

Z uszanowaniem w imieniu Zarządu Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej Adam Łącki.

 

Jednocześnie przypominam i uprzejmie proszę o uregulowanie zaległych i bieżących składek u Skarbnika przed lub w dniu Zebrania lub na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Kłodzku numer 87 9523 0001 0000 3519 2000 0005.